Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Zásady ochrany osobných údajov

(ďalej len „Zásady“)

1. Prevádzkovateľ údajov

Spoločnosť Petra Toth, s.r.o., IČO: 50 587 595, Muškátova 2, 900 21 Svätý Jur je prevádzkovateľom všetkých osobných údajov, ktoré bude spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie a v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté a ktoré spracúva.

2. Úvod

Zaväzujeme sa chrániť a rešpektovať Vaše súkromie v súlade s aktuálnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Zásady vysvetľujú, kedy a prečo zhromažďujeme osobné informácie, ako ich používame či podmienky, za ktorých ich môžeme prezradiť iným.

3. Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme na základe Vášho súhlasu, sú používané najmä pre správne vybavenie a doručenie objednávky a budú tiež použité na účel zasielania newslettra – informačného materiálu s ponukami od www.petratoth.sk.

4. Rozsah spracúvania osobných údajov

Petra Toth, s.r.o. spracováva údaje poskytnuté zákazníkmi a to osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté pri registrácii alebo pri vytvorení objednávky. Zhromažďujeme osobné údaje v rozsahu meno, okres alebo krajina a e-mail, resp. iný kontakt, ktorý nám poskytnete. Z webovej stránky www.petratoth.sk môžeme zhromažďovať IP adresu a úkony vykonané na tomto webe.

Nezhromažďujeme ani nespracovávame žiadne špeciálne kategórie osobných údajov, ako sú napríklad jedinečné identifikátory alebo citlivé osobné údaje.

5. Cookies

Petratoth.sk používa na svojich stránkach nasledovné typy cookies - cookies sú krátke textové súbory, ktoré si prehliadač ukladá v počítači alebo zariadení:

- Dočasné cookies slúžia napr. po prihlásení sa ku službe na identifikáciu používateľa po dobu prihlásenia. Bez týchto cookies niektoré naše služby nemusia vôbec fungovať, alebo môže byť ich funkčnosť obmedzená. Dočasné cookies sa pri vypnutí prehliadača automaticky vymažú.
- Permanentné cookies zostávajú uchované v prehliadači aj po vypnutí počítača. V týchto cookies bývajú nastavenia používateľa a slúžia teda na zvýšenie jeho komfortu pri využívaní našich služieb, prípadne slúžia na štatistické alebo reklamné účely.

Súhlas s používaním súborov cookies udeľuje užívateľ kliknutím na príslušné políčko v dolnej lište, ktorá sa mu zobrazí na našich stránkach. Zmenou nastavenia webového prehliadača môže užívateľ aj po udelení tohto súhlasu kedykoľvek používanie cookies súborov jednoducho zakázať (vrátane cookies tretích strán). V prípade zákazu používania cookies v prehliadači však niektoré časti stránok nemusia správne fungovať.

Cookies používame, aby sme mohli užívateľom prispôsobiť obsah. Zároveň slúžia k analýzam a štatistickému vyhodnocovaniu používania služieb a obsahu.

6. Súhlas

Súhlasom s týmto Oznámením o ochrane osobných údajov dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov výlučne na účely uvedené vyššie.

Svoj súhlas môžete vziať kedykoľvek späť, a to kliknutím na odkaz na konci newslettra alebo e-mailom na adresu info@petratoth.sk, prípadne zmenou nastavenia vo Vašom profile. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založený na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

7. Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

Nešírime, nepredávame ani neprenajímam Vaše informácie žiadnym tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou:

Spolupracujúcich poskytovateľov služieb, s ktorými máme zmluvný vzťah alebo osobám, ktoré sú s nami v pracovnoprávnom, obdobnom alebo v inom vzťahu.

Ak to vyžaduje zákon – Vaše osobné informácie poskytneme, ak to vyžaduje zákon, alebo ak sa dôvodne domnievame, že zverejnenie je potrebné na ochranu našich práv a / alebo na dodržiavanie súdneho konania, súdneho príkazu alebo iného právneho procesu. Urobíme však všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili, že Vaše práva na ochranu osobných údajov budú aj naďalej chránené.

8. Použitie sprostredkovateľov

Sme zodpovední za to, že sa akýkoľvek sprostredkovateľ zaviaže dodržiavať princípy uvedené v týchto Zásadách a príslušné právne predpisy na ochranu osobných údajov.

Vaše osobné údaje sa spracúvajú na území Európskej únie. Ak sprostredkovateľ bude spracúvávať osobné údaje mimo územia EÚ / EHP, takéto spracovanie bude v súlade s týmito Zásadami, štandardami EÚ a iným zákonným postupom pre prenos osobných údajov do tretej krajiny.

Ak sa vykoná zmena sprostredkovateľa, budeme Vás informovať na stránke www.petratoth.sk.

9. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame tak dlho, kým to považujeme za nevyhnutné na splnenie účelu, pre ktorý boli zhromaždené, pričom berieme do úvahy potrebu odpovedať na Vaše podnety a vyriešiť možné sťažnosti. Znamená to, že si môžeme uchovať Vaše osobné údaje počas primeraného obdobia po Vašej poslednej interakcii s nami. Keď osobné údaje, ktoré spracúvame už nie sú potrebné, odstránime ich bezpečným spôsobom. Môžeme spracovávať údaje na štatistické účely, ale v takýchto prípadoch budú údaje anonymizované.

10. Vaše práva

Máte právo požadovať od nás ako prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vás, ako dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu.

11. Zmeny Zásad

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek Zásady zmeniť. Relevantná verzia bude vždy dostupná na www.petratoth.sk. Odporúčame Vám, aby ste Zásady občas skontrolovali, aby ste sa uistili, že ste spokojní so zmenami. Ak vykonáme zmeny, ktoré podstatne Zásady zmenia, budeme Vás informovať e-mailom alebo uverejním oznámenie na www.petratoth.sk predtým, ako táto zmena nadobudne účinnosť.

12. Vaše právo sťažovať sa na orgán dohľadu

Ak ste nespokojní so spracovaním Vašich osobných údajov, môžete sa najskôr obrátiť na adresu info@petratoth.sk.

Ak budete naďalej nespokojní, máte právo požiadať o pomoc priamo vnútroštátny dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.